Hoe verzamelen we de gegevens ?

Hier is een overzicht van de meest gestelde vragen:

Black Tiger Belgium verzamelt indirect gegevens via haar partnerships met commerciële bedrijven die haar bepaalde consumentengegevens uit hun bestanden meedelen.

Deze gegevens kunnen worden aangevuld met een aantal statistische gegevens zoals de informatie aangeboden door het Nationaal Instituut voor de Statistiek, bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen van de buurt waar de betrokkenen wonen, het percentage tuinen in een buurt, het percentage eigenaars in een straat enz.

Ja, wij kunnen uw gegevens aanvullen met afgeleide of veronderstelde gegevens. Als u bijvoorbeeld in een eengezinswoning woont en wij op hetzelfde adres beschikken over de gegevens van een andere persoon , dan leiden wij daaruit af dat deze persoon deel uitmaakt van uw huishouden. Dat wil niet zeggen dat wij veronderstellen dat er tussen u beiden een familieband bestaat of dat we uw burgerlijke status kennen.

Neen.

De initiële gegevensinzameling is gebaseerd op de rechtsgrond voorzien in artikel 6, lid 1 onder f) AVG  – “gerechtvaardigd belang”, de daaropvolgende gegevensinzamelingen (voor verificatie of bijwerking) gebeuren op basis van de rechtsgrond voorzien in artikel 6, lid 1 onder c) AVG -“Wettelijke verplichting”- en de verwerkingen uitgevoerd op vraag van onze klanten gebeuren op basis van de rechtsgrond voorzien in artikel 6, lid 1 onder f)  AVG -“gerechtvaardigd belang”.

De verwerkingen die door Black Tiger Belgium worden uitgevoerd op basis van :

 • artikel 6, lid 1 onder f)

zijn noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Black Tiger Belgium, te weten de studie, de ontwikkeling, de marketing en de constante verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten die zij aan haar klanten aanbiedt. Het spreekt voor zich dat dit belang voortdurend in evenwicht moet worden gebracht met de rechten van de personen die in ons bestand geregistreerd zijn. Daarom zien wij erop toe dat wij zo transparant mogelijk zijn bij het gebruik van de gegevens en leven wij de AVG nauwgezet na wat de rechten van de betrokkenen betreft.

 • artikel 6, lid 1, onder c)

zijn noodzakelijk voor Black Tiger Belgium om te voldoen aan de vereiste van artikel 5, lid 1, onder d) AVG, die de verwerkingsverantwoordelijken verplicht de juistheid van de door hen verwerkte gegevens te waarborgen, deze zo nodig bij te werken en alle redelijke maatregelen te treffen om persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onnauwkeurig zijn, onverwijld te wissen of te corrigeren.

Om u te garanderen dat wij uw rechten naleven en om ons ervan te verzekeren dat wij werken conform de vereisten van de AVG, hebben wij een reeks maatregelen genomen:

 1. Wij controleren nauwgezet of onze bronnen de AVG respecteren, zowel met betrekking tot het verzamelen van uw gegevens, als met betrekking tot de informatie die zij u verschaffen over verwerking van uw gegevens. Meer bepaald vragen wij dat zij zo transparant mogelijk zijn wanneer ze uw gegevens aan Black Tiger Belgium doorgeven en dat zij in hun privacy policy steeds naar deze webpagina’s verwijzen voor meer informatie over onze activiteiten.
 2. Wij hebben procedures uitgewerkt om u de kans te geven uw rechten gemakkelijk uit te oefenen
 3. De veiligheid van uw gegevens is voor ons essentieel, wij hechten er alle belang aan en houden regelmatig interne en externe controles om ons ervan te vergewissen dat de gebruikte hulpmiddelen en procedures correct werken.
 4. Wij hebben een “afgevaardigde voor gegevensbescherming” (“DPO”) aangesteld, die moet toezien op het respect van de AVG en van uw rechten.
 5. Wij hebben een impactanalyse uitgevoerd voor de door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Deze analyseert alle mogelijke risico’s op een inbreuk op uw gegevens en lijst de maatregelen op die moeten worden genomen om dit risico zo veel mogelijk te vermijden. De in deze impactanalyse vooropgesteld maatregelen werden geïmplementeerd in ons IT-systeem en in onze procedures.

Wij bewaren uw gegevens gedurende 15 jaar vanaf de laatste registratie ervan in onze database. Deze periode is nodig om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen en om onze klanten diensten van hoge kwaliteit te kunnen leveren..

Uiteraard kunt u ten allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens of gebruik maken van uw recht om vergeten te worden teneinde uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Om dit te doen, volgt u de procedure die hier  wordt beschreven

Wij doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat uw gegevens met de grootste vertrouwelijkheid en in de meest veilige omstandigheden worden verwerkt. In het kader hiervan nemen wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen.

Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen zo goed mogelijk beschermd. LCL is ons sterk beveiligd datacenter in België die volgende certificaten kan voorleggen: ISO-certificaten, Tier 3 IBM, EU Code of Conduct for datacenters, ….Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor de personen voor wie dat nodig blijkt voor de uitvoering van hun opdracht. Deze personen moeten zich aan strikte vertrouwelijkheidsverbintenissen houden en alle technische voorschriften naleven die voorzien zijn om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te verzekeren. Op die manier willen wij verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, of ze verwerken, wijzigen en/ of vernietigen.

In het geval van gegevenslekken die risico’s van inbreuk op uw rechten en vrijheden met zich kunnen meebrengen, zullen wij u evenals de Autoriteit Gegevensbescherming hiervan op de hoogte brengen overeenkomstigde door de AVG opgelegde verplichtingen. In dergelijk geval zullen wij al het nodige doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze toestand en alle gevolgen ervan te beperken.

 

Black Tiger Belgium streeft ernaar uw gegevens binnen de EER te houden. In het geval  Black Tiger Belgium  uw persoonsgegevens toch naar een land buiten de EER zou doorgeven, zal zij ervoor zorgen dat uw gegevens een passende bescherming genieten door de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie te ondertekenen of andere maatregelen te nemen die een veilige overdracht garanderen, rekening houdende met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en de aanbevelingen van de European Data Protection Board.

Aan wie maken wij uw gegevens bekend?

 • aan klanten

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze klanten in het kader van de uitvoering van bepaalde van onze diensten, maar enkel indien zij (of hun klanten)  al over uw gegevens beschikken. Uw gegevens worden hierbij gebruikt voor data quality doeleinden.

Dit houdt in dat onze klanten uw gegevens kunnen gebruiken om hun eigen bestanden aan te vullen, hun gegevens of die van hun klanten te bevestigen of te valideren en/of de kwaliteit ervan te verbeteren via opmaak, normalisatie, correctie, aanvulling, bijwerking (met name via de levering van een nieuw adres, bijvoorbeeld na een verhuizing) en/of interne koppeling (matching) van de genoemde gegevens, met als enig doel :

 • Voldoen (of hun klanten helpen te voldoen) aan artikel 5, lid 1, onder d), AVG, waarin wordt bepaald dat persoonsgegevens nauwkeurig moeten zijn en, indien nodig, moeten worden bijgewerkt, en/of ;
 • hun klanten bijstaan bij het, namens hen of hun klanten, verrichten van identiteitscontroles van personen, bijvoorbeeld voor antiwitwasdoeleinden, nationale/openbare veiligheid, misdaadpreventie en -opsporing, fraudepreventie, invordering van schulden/vermogensbestanddelen, hereniging van vermogensbestanddelen en/of aan tewerkstelling voorafgaande screening.

Voor meer informatie over de doeleinden waarvoor uw gegevens door Black Tiger Belgium, haar klanten (of hun (eind)klanten)) kunnen worden gebruikt, verwijzen wij u naar het onderdeel “Waarom” van dit privacybeleid.

Onze klanten zijn actief in diverse sectoren, waaronder

 • Automobielsector: producenten, importeurs en dealers van verschillende automerken en leasemaatschappijen
 • Kleinhandel (winkelketens, supermarkten, …), groothandel, e-commerce, postorderverkoop
 • Duurzame goederen: fabrikanten van duurzame producten zoals huishoudapparaten (wasmachines, koffiezetapparaten, …), televisietoestellen, meubelen, … alsook de bouwsector
 • Fast moving consumer goods: producenten van consumptiegoederen (voedingsmiddelen, dranken, dierenvoeding, schoonmaakproducten, wasmiddelen, verzorgingsproducten, …) die hoofdzakelijk in supermarkten worden verkocht
 • Financiële sector – Banken, verzekeringen en kredietinstellingen
 • Mutualiteiten
 • Incasso/schuldinvordering
 • Fraudebestrijding en identiteitsverificatie
 • Fondsenwerving: liefdadigheidsinstellingen die geld inzamelen voor goede doelen
 • Gezondheidszorg en parapharmacie
 • IT, software en dataverwerkingsbedrijven
 • Overheidsinstellingen: Administratie, vervoer, postdistributie, …
 • Telecommunicatie: aanbieders van telefonie (mobiel en/of vast), internet en TV
 • Toerisme: Reisbureaus, vakantieverhuur, …
 • Media en uitgeverij: Kranten, tijdschriften en uitgeverijen van boeken
 • Nutsbedrijven: Nutsbedrijven zoals elektriciteits-, water- en gasleveranciers
 • Aan andere derden:

Wij geven uw gegevens enkel door aan bepaalde andere derden in de gevallen en voor de doelstellingen hieronder uiteengezet:

 • Aan onze onderaannemers, in het kader van diensten die wij hen vragen namens ons uit te voeren , bv. data center en andere IT-dienstverleners enz.  Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van onze instructies en met volledige inachtneming van dit beleid inzake gegevensbescherming. Zij zijn onderworpen aan strikte geheimhoudings- en veiligheidsverplichtingen en worden in geen geval de eigenaars van uw gegevens.
 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers en aan gelieerde ondernemingen, voor dezelfde doeleinden als deze waarvoor wij uw gegevens verwerken.
 • In het kader van administratieve, gerechtelijke of regelgevende procedures, om te voldoen aan verzoeken van daartoe bevoegde autoriteiten;
 • Om onze rechten en belangen te verdedigen en/of om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen.