Hoe verzamelen we de gegevens ?

Hier is een overzicht van de meest gestelde vragen:

Black Tiger Belgium verzamelt indirect gegevens via haar partnerships met commerciële bedrijven die haar bepaalde consumentengegevens uit hun bestanden meedelen.

Deze gegevens kunnen worden aangevuld  met een aantal statistische gegevens zoals de informatie aangeboden door het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Hieronder bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen van de buurt waar de betrokkenen wonen, het percentage tuinen in een buurt, het percentage eigenaars in een straat, de gezinstypologieën aanwezig in een buurt enz…

Ja, wij kunnen uw gegevens aanvullen met afgeleide of veronderstelde gegevens. Als u bijvoorbeeld in een eengezinswoning woont en wij op hetzelfde adres beschikken over de gegevens van een andere persoon , dan leiden wij daaruit af dat deze persoon deel uitmaakt van uw huishouden. Dat wil niet zeggen dat wij veronderstellen dat er tussen u beiden een familieband bestaat of dat we uw burgerlijke status kennen.

Dat is ook zo indien een gezinslid verhuist. Daaruit kunnen wij dan afleiden dat iedereen die deel uitmaakt van datzelfde huishouden eveneens verhuist.

Wij kunnen statistische profielen opstellen op het niveau van buurten, gemeenten of regio’s.

Nee. Wij stellen alleen profielen op het niveau van geografische statistische gebieden (buurt, gemeente, regio, enz.) die wij niet gebruiken voor doeleinden die rechtsgevolgen kunnen hebben.

Deze gegevens zijn afkomstig van de Nationaal Instituut voor de Statistiek of van elke instelling die deze gegevens aanbiedt op de markt en worden gebruikelijk “Open Data” genoemd. Het zijn anonieme gegevens over een wijk of een groep personen die dus geen betrekking hebben op een welbepaalde persoon. Black Tiger Belgium kan ook haar eigen statistische modellen bouwen.

Artikel 6.1.f AVG: Gerechtvaardigd belang

Black Tiger Belgium verwerkt uw persoonsgegevens op basis van art. 6.1.f AVG “gerechtvaardigd belang”.

Deze verwerking is immers noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang dat Black Tiger Belgium nastreeft, met name de studie, ontwikkeling, marketing en constante verbetering van de producten en diensten die zij aan haar klanten aanbiedt in het kader van haar data quality activiteiten.

Het spreekt voor zich dat dit belang voortdurend in evenwicht moet worden gebracht met de rechten van de personen die in ons bestand geregistreerd zijn. Daarom zien wij erop toe dat wij zo transparant mogelijk zijn bij het gebruik van de gegevens en leven wij de AVG nauwgezet na wat de rechten van de persoon betreft.

Om u te garanderen dat wij uw rechten naleven en om ons ervan te verzekeren dat wij werken conform de vereisten van de AVG, hebben wij een reeks maatregelen genomen:

  1. Wij controleren nauwgezet of onze bronnen de AVG respecteren, zowel met berekking tot het verzamelen van uw gegevens, als met betrekking tot de informatie die zij u verschaffen over verwerking van uw gegevens. Meer bepaald vragen wij dat zij zo transparant mogelijk zijn wanneer ze uw gegevens aan Black Tiger Belgium doorgeven en dat zij in hun privacy policy steeds naar deze webpagina’s verwijzen voor meer informatie over onze activiteiten.
  2. Wij hebben procedures uitgewerkt om u de kans te geven uw rechten gemakkelijk uit te oefenen (zie verder).
  3. De veiligheid van uw gegevens is voor ons essentieel, wij hechten er alle belang aan en houden regelmatig interne en externe controles om ons ervan te vergewissen dat de gebruikte hulpmiddelen en procedures correct werken.
  4. Wij hebben een “afgevaardigde voor gegevensbescherming” (“DPO”) aangesteld, die moet toezien op het respect van de AVG en van uw rechten.
  5. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij uitvoeren in ons consumentenbestand hebben wij een impactanalyse uitgevoerd. Deze analyseert alle mogelijke risico’s op een inbreuk op uw gegevens en alle andere maatregelen die moeten worden genomen om dit risico zo veel mogelijk te vermijden. De in deze DPIA voorgestelde maatregelen werden geïmplementeerd in ons IT-systeem en in onze procedures.

Wij bewaren uw gegevens gedurende 15 jaar vanaf de laatste registratie ervan in onze database. Deze relatief lange termijn valt te verklaren door het feit dat alleen een lange bewaringstermijn van de door ons verwerkte persoonsgegevens ons toelaat aan onze klanten kwaliteitsvolle data quality diensten te leveren. Uiteraard kunt u ten allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens of gebruik maken van uw recht om vergeten te worden teneinde uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Om dit te doen, gaat u naar de rubriek “Uw rechten” en volgt u gewoon de procedure die daar wordt beschreven.

Wij doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat uw gegevens met de grootste vertrouwelijkheid en in de meest veilige omstandigheden worden verwerkt. In het kader hiervan nemen wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen.

Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen zo goed mogelijk beschermd. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor de personen voor wie dat nodig blijkt voor de uitvoering van hun opdracht. Deze personen moeten zich aan strikte vertrouwelijkheidsverbintenissen houden en alle technische voorschriften naleven die voorzien zijn om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te verzekeren. Op die manier willen wij verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, of ze verwerken, wijzigen en/ of vernietigen.

In het geval van gegevenslekken die risico’s van inbreuk op uw rechten en vrijheden met zich kunnen meebrengen, zullen wij u evenals de Autoriteit Gegevensbescherming hiervan op de hoogte brengen overeenkomstigde door de AVG opgelegde verplichtingen. In dergelijk geval zullen wij al het nodige doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze toestand en alle gevolgen ervan te beperken.

Black Tiger Belgium streeft ernaar uw gegevens binnen de EER te houden. In bepaalde gevallen kan Black Tiger Belgium of één van haar klanten echter uw persoonsgegevens naar een land buiten de EER doorgeven. In dergelijk geval zal Black Tiger Belgium ervoor zorgen dat uw gegevens een passende bescherming genieten door de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie te ondertekenen of andere maatregelen te nemen om te garanderen dat uw gegevens veilig worden overgedragen, rekening houdende met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en de aanbevelingen van de European Data Protection Board.

Wij geven uw gegevens enkel door:

Aan bepaalde derden in de gevallen en voor de doelstellingen hieronder uiteengezet:

  • Aan onze eventuele opvolgers en gelieerde ondernemingen, voor dezelfde doeleinden als deze waarvoor wij uw gegevens verwerken.
  • Aan derde bedrijven, in het kader van diensten die wij hen vragen namens ons uit te voeren waaronder reclamebureaus, IT-dienstverleners en onderaannemers in het algemeen. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van onze instructies en met volledige inachtneming van dit beleid inzake gegevensbescherming. Zij zijn onderworpen aan strikte geheimhoudings- en veiligheidsverplichtingen en worden in geen geval de eigenaars van uw gegevens.
  • In het kader van gerechtelijke procedures, om te antwoorden op ev. vragen van bevoegde overheden of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.