Voor welke doeleiden gebruiken wij uw gegevens?

1. in het kader van onze commerciële activiteiten

Wij gebruiken uw gegevens in het kader van onze commerciële activiteiten om onze klanten producten en diensten te leveren die hen in staat stellen  :

 • om te voldoen aan de verplichting uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder d), AVG om de juistheid van de gebruikte persoonsgegevens te waarborgen en deze zo nodig bij te werken, en/of om aan hun klanten diensten te verlenen om aan deze verplichting te voldoen en/of
 • om hun gegevens, of die van hun klanten, te bevestigen of te valideren en om de kwaliteit van die gegevens te verbeteren, met name door bijwerking (in geval van levering van uw nieuw adres na verhuizing), opmaak, normalisering, lichte correctie (nummers of spelling), en/of interne koppeling (“matching”) en/of
 • om, voor eigen rekening of voor rekening van hun klanten, de identiteit van personen te verifiëren of te valideren met het oog op, o.a. het bestrijden van witwassen van geld, de nationale veiligheid, depreventie en opsporing van misdaad, fraudebestrijding, de invordering van schulden/activa, de hereniging van vermogensbestanddelen en/of het verrichten van screenings voorafgaandelijk aan indienstreding.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van producten/diensten die wij aan onze klanten kunnen leveren

 1. Onze klanten kunnen ons vragen na te gaan of de gegevens waarover zij in hun bestand beschikken, ook in ons bestand zijn opgenomen. Zo kunnen zij verifiëren of hun gegevens up-to-date en correct zijn. In dit geval maken wij uw gegevens niet aan hen over, maar duiden wij enkel aan of het onderzochte gegeven overeenstemt met onze informatie of niet.
 2. Onze klanten kunnen ons vragen om de opmaak van de adressen opgenomen in hun bestand te controleren en te verbeteren. Dit gebeurt door het corrigeren van bijvoorbeeld een postcode die niet overeenkomt met de aangegeven straat of de spelling van een straatnaam te corrigeren.
 3. Onze klanten kunnen ons vragen de juistheid van de gegevens in hun bestand met betrekking tot voornamen, familienamen en geboortedata te controleren en waar nodig te verbeteren. Wij controleren de spelling van achternamen en voornamen en de juistheid van geboortedata en brengen kleine numerieke of materiële correcties aan wanneer wij onnauwkeurigheden vaststellen.
 4. Onze klanten kunnen ons vragen de gegevens aanwezig in hun bestand te “matchen” om ze aan een en dezelfde persoon te koppelen (en in het geval van tegenstrijdige gegevens, de meest waarschijnlijke te behouden). In dit geval kunnen wij onze gegevens gebruiken om deze koppeling/interne matching uit te voeren. Als wij in ons bestand bijvoorbeeld beschikken over de gegevens “Mevrouw Sofie Vandenbos, Bosstraat in 1000 Groenbos, tel: 01.123.45.67, sofie@skynet.be” en in het bestand van de klant enerzijds “mevrouw Vandenbos” en haar postadres vinden en anderzijds sophie.vandenbos@skynet.be en het telefoonnummer 01.123.45.67, dan zullen wij de klant erop wijzen dat het hier om dezelfde persoon gaat.
 5. Onze klanten kunnen ons vragen om de postadressen in hun bestand bij te werken. In dit geval zullen wij aan onze klanten de nieuwe adressen verstrekken van de personen uit hun bestand die intussen verhuisd zijn, indien wij daarover beschikken.

2. ander gebruik

Wij kunnen uw gegevens ook verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan de vereisten van artikel 5, lid 1, onder d), van de AVG, die ons verplicht de juistheid van de gegevens in onze bestanden (in dit geval ons consumentenbestand) te waarborgen en deze zo nodig bij te werken.
 • Om fraude, misdrijven en inbreuken te bestrijden;
 • Voor de afhandeling van geschillen en gerechtelijke of administratieve procedures en onze rechten en belangen in dergelijke geschillen en procedures te verdedigen;
 • Om te reageren op verzoeken, onderzoeken en inspecties van daartoe gemachtigde autoriteiten (zoals politie, administratieve, gerechtelijke en/of regelgevende autoriteiten);
 • Om onze prestaties te evalueren (bijvoorbeeld via marktstudies);
 • Voor het opstellen van statistieken en marktanalyses voor financiële doeleinden, beheers-, marketing- of rapporteringsdoeleinden  (intra group of extern);
 • samenwerken met andere leden van de Black Tiger Group om de soepele werking van de groep te verzekeren en om onze verplichtingen tegenover andere bedrijven in de groep na te komen;
 • In het algemeen, om te voldoen aan onze wettelijke, administratieve en reglementaire verplichtingen.