Hoe verzamelen we gegevens?

Hier is een overzicht van de meest gestelde vragen:

Black Tiger Belgium verzamelt indirect professionele persoonsgegevens via samenwerkingsovereenkomsten met de Kruispuntbank van Ondernemingen, met de Nationale Bank en met commerciële bedrijven die haar bepaalde bedrijfsgegevens uit hun bestanden meedelen (zie verder). Black Tiger Belgium zamelt ook telefonisch bepaalde gegevens in bij bedrijven.

Deze gegevens kunnen ook worden aangevuld met bepaalde statistische informatie, vaak beschikbaar als Open Data, gerelateerd aan bv. het aantal werknemers werkzaam in een bepaalde regio, de grootte van het bedrijf enz.

Al deze gegevens samen vormen ons “bedrijvenbestand” dat wordt gecommercialiseerd bij onze klanten.

Ja, wij kunnen uw gegevens aanvullen met afgeleide of veronderstelde gegevens. Zo kunnen wij uw gegevens koppelen aan die van de bedrijven waar u hebt gewerkt.

Op basis van uw naam, geboortedatum en/of adres kunnen wij ook bepalen of u in meerdere bedrijven een functie uitoefent. Wij kunnen dus eventuele verbanden tussen deze bedrijven vaststellen.

Als een bedrijf verhuist, leiden wij daaruit af dat alle mensen die er werken, ook van professioneel adres veranderen.

Ja, wij kunnen marketingprofielen opstellen. Dat betekent dat wij u in “marketingsegmenten” kunnen onderbrengen zoals “kleine kmo’s en zelfstandigen”, “rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente X” enz.

Deze indeling in categorieën laat toe dat wij uw gegevens commercialiseren bij bedrijven die producten of diensten verkopen waarvan wij denken dat ze u misschien interesseren. Anderzijds maakt deze indeling in categorieën het ook mogelijk dat bedrijven die producten of diensten verkopen die u waarschijnlijk niet zouden interesseren, u niet contacteren.

De criteria kunnen louter geografisch zijn of gekoppeld zijn aan de omvang van uw bedrijf. Zo kan een bedrijf ons een selectie van winkels vragen die in een straal van 5 km rondom haar gevestigd zijn en zal u, als u een functie van financieel directeur uitoefent, ongetwijfeld regelmatig aanbiedingen voor beleggingen of verzekeringen voor uw bedrijf ontvangen dan uw collega personeelsdirecteur.

Deze profielen zijn niet vooraf opgesteld, wij bouwen ze op in functie van de vraag van onze klanten en ze worden niet noodzakelijk bewaard.

Wij kunnen ook financiële indicatoren opstellen met betrekking tot een bedrijf aan de hand van informatie afkomstig uit de balansen gepubliceerd door de Nationale Bank van België.

Nee, niet ten persoonlijke titel. Wij evalueren gewoon wat wij in ons jargon uw “marketingpotentieel” noemen, d.w.z. of uw profiel van u een klant zal maken die meer dan het gemiddelde geïnteresseerd is in de diensten of de producten van een bepaald bedrijf. Dit profiel kan bestaan uit een score (bijv.: in functie van uw activiteit en uw omvang, gaat u een score van 1 tot 5 krijgen. Hoe meer uw profiel vergelijkbaar is met deze van de klanten van het bedrijf waarvoor we werken, hoe groter uw score zal zijn) of een beschrijving van uw marketingprofiel. Het gevolg zal bijvoorbeeld zijn dat u ongetwijfeld andere reclame krijgt dan uw collega. Dat wil niet zeggen dat hij hetzelfde product of dezelfde dienst ook niet aan dezelfde voorwaarden kan kopen. De inhoud van de reclames die hij ontvangt zal gewoon verschillen van die die u ontvangt.

Het is mogelijk dat de score gelinkt aan uw profiel gecombineerd wordt met andere scores opgebouwd door onze klanten. In dit geval, valt de uiteindelijke interpretatie van het geheel van de scores of profielen onder de verantwoordelijkheid van onze klanten. Als onze klanten deze gecombineerde profielen gebruiken op een wijze die juridische gevolgen of een aanzienlijke invloed op u heeft zijn onze klanten ertoe verplicht om u hiervan van te informeren en om de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven. Op dezelfde wijze kunnen de door ons opgestelde financiële indicatoren door onze klanten geinterpreteerd worden op een manier die een juridisch effect zou kunnen hebben voor uw bedrijf. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor hun interpretatie en zijn verplicht u hierover in te lichten en de wettelijke voorschriften ter zake na te leven.

Deze gegevens zijn afkomstig van de Nationaal Instituut voor de Statistiek of van elke instelling die deze gegevens aanbiedt op de markt en worden gebruikelijk “Open Data” genoemd. Het zijn anonieme gegevens over een wijk of een groep personen die dus geen betrekking hebben op een welbepaalde persoon. Black Tiger Belgium kan ook haar eigen statistische modellen bouwen.

We raden u aan om de privacybeleid in verband met het gebruik van de gegevens van de bedrijven waarmee u contact heeft, door te nemen. U vindt deze op hun website. U zult zien dat sommige bedrijven uitleggen dat ze het uw gegevens aan Black Tiger Belgium of aan andere partners kunnen doorgeven en voor welke doeleinden.

De AVG laat deze overdracht toe, ofwel met uw uitdrukkelijke toestemming, ofwel door transparante informatie over deze overdracht en de mogelijkheid u ertegen te verzetten.

Black Tiger Belgium gaat systematisch na of de bedrijven waarmee zij samenwerkt, deze verplichting wel degelijk hebben nageleefd.

Ja, de wet laat toe dat de Kruispuntbank van Ondernemingen de gegevens opgenomen in haar bestand te commercialiseren.  Toch verbiedt de licentie die wij hebben gesloten, ons nominatieve gegevens (uw persoonlijke gegevens) te gebruiken voor direct marketing. In dit geval gebruiken wij alleen de beschikbare gegevens van de bedrijven.

Ja, wij kunnen tevens bedrijfsgegevens gebruiken afkomstig van de Nationale Bank, de RSZ, enz.

Artikel 6.1.f AVG: Gerechtvaardigd belang

Black Tiger Belgium verwerkt uw persoonsgegevens op basis van art. 6.1.f AVG “gerechtvaardigd belang”.

Deze verwerking is immers noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang dat Black Tiger Belgium nastreeft, met name de studie, ontwikkeling, marketing en constante verbetering van de producten en diensten die zij aan haar klanten aanbiedt in het kader van haar data delivery en data quality activiteiten.

Het spreekt voor zich dat dit belang voortdurend in evenwicht moet worden gebracht met de rechten van de personen die in ons bestand geregistreerd zijn. Daarom zien wij erop toe dat wij zo transparant mogelijk zijn bij het gebruik van de gegevens en leven wij de AVG nauwgezet na wat de rechten van de betrokkenen betreft.

Om u te garanderen dat wij uw rechten respecteren, hebben wij een reeks maatregelen genomen:

  • Wij controleren nauwgezet of onze commerciële partners de AVG respecteren, zowel met berekking tot het verzamelen van uw gegevens, als met betrekking tot de informatie die zij u verschaffen over verwerking van uw gegevens. Meer bepaald vragen wij dat zij zo transparant mogelijk zijn wanneer ze gegevens aan Black Tiger Belgium doorgeven en dat zij in hun privacy policy steeds naar deze webpagina’s verwijzen voor meer informatie over onze activiteiten.
  • Wij hebben procedures uitgewerkt om u de kans te geven uw rechten gemakkelijk uit te oefenen (zie rubriek” Uw rechten)..
  • De veiligheid van uw gegevens is voor ons essentieel, wij hechten er alle belang aan en houden regelmatig interne en externe controles om ons ervan te vergewissen dat de gebruikte hulpmiddelen en procedures correct werken.
  • Wij hebben een “afgevaardigde voor gegevensbescherming” (“DPO”) aangesteld, die moet toezien op het respect van de AVG en van uw rechten.
  • Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij uitvoeren in ons bedrijvenbestand hebben wij een impactanalyse uitgevoerd. Deze analyseert alle mogelijke risico’s op een inbreuk op uw gegevens en alle andere maatregelen die moeten worden genomen om dit risico zo veel mogelijk te vermijden. De in deze DPIA voorgestelde maatregelen werden geïmplementeerd in ons IT-systeem en in onze procedures.

Wij geven uw gegevens door:

Aan bepaalde derden in de gevallen en voor de doelstellingen hieronder uiteengezet:

  • Aan onze eventuele opvolgers en gelieerde ondernemingen, voor dezelfde doeleinden als deze waarvoor wij uw gegevens verwerken.
  • Aan derde bedrijven, in het kader van diensten die wij hen vragen namens ons uit te voeren waaronder reclamebureaus,  IT-dienstverleners en onderaannemers in het algemeen. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van onze instructies en met volledige inachtneming van dit beleid inzake gegevensbescherming. Zij zijn onderworpen aan strikte geheimhoudings- en veiligheidsverplichtingen en worden in geen geval de eigenaars van uw gegevens.
  • In het kader van gerechtelijke procedures, om te antwoorden op ev. vragen van bevoegde overheden of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen.

Wij bewaren uw gegevens gedurende 15 jaar vanaf de laatste registratie ervan in onze database. Deze relatief lange termijn valt te verklaren door het feit dat alleen een lange bewaringstermijn van de door ons verwerkte persoonsgegevens ons toelaat aan onze klanten kwaliteitsvolle data quality diensten te leveren. Uiteraard kunt u ten allen tijde bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens of gebruik maken van uw recht om vergeten te worden teneinde uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Om dit te doen, gaat u naar de rubriek “Uw rechten” en volgt u gewoon de procedure die daar wordt beschreven.

Wij doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat uw gegevens met de grootste vertrouwelijkheid en in de meest veilige omstandigheden worden verwerkt. In het kader hiervan nemen wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen.

Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen zo goed mogelijk beschermd. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor de personen voor wie dat nodig blijkt voor de uitvoering van hun opdracht. Deze personen moeten zich aan strikte vertrouwelijkheidsverbintenissen houden en alle technische voorschriften naleven die voorzien zijn om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te verzekeren. Op die manier willen wij verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, of ze verwerken, wijzigen en/ of vernietigen.

In het geval van gegevenslekken die risico’s van inbreuk op uw rechten en vrijheden met zich kunnen meebrengen, zullen wij u evenals de Autoriteit Gegevensbescherming hiervan op de hoogte brengen overeenkomstigde door de AVG opgelegde verplichtingen. In dergelijk geval zullen wij al het nodige doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze toestand en alle gevolgen ervan te beperken.

Black Tiger Belgium streeft ernaar uw gegevens binnen de EER te houden. In bepaalde gevallen kan Black Tiger Belgium of één van haar klanten echter uw persoonsgegevens naar een land buiten de EER doorgeven. In dergelijk geval zal Black Tiger Belgium ervoor zorgen dat uw gegevens een passende bescherming genieten door de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie te ondertekenen of andere maatregelen te nemen om te garanderen dat uw gegevens veilig worden overgedragen, rekening houdende met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en de aanbevelingen van de European Data Protection Board.