Welke rechten hebt u?

Hoe kunt u ze uitoefenen?

U wil niet dat wij uw gegevens verwerken ? Aarzel niet om van gebruik te maken van uw recht van bezwaar.

Noteer dat wij uw gegevens niet verwerken voor prospectiedoeleinden.

 

U kunt uw recht op gegevenswissing uitoefenen om ons te verzoeken om uw gegevens uit ons bestand te wissen.

U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld.

Is uw adres verkeerd ? Wordt uw naam verkeerd gespeld?

U hebt het recht ons te vragen de onjuiste gegevens over u te verbeteren of de onvolledige informatie aan te vullen.

In geval van een geschil over de verwerking van uw gegevens, kunt u verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken totdat de kwestie die aanleiding gaf tot de klacht, is opgelost

In overeenstemming met de AVG hebt u het recht ons te vragen of wij uw gegevens al dan niet verwerken en, zo ja, om u de volgende informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te verstrekken:

  1. De identiteit en de contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke evenals de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbesscherming (“DPO”)
  2. De doeleinden van de verwerking;
  3. De betrokken categorieën persoonsgegevens
  4. De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of kunnen worden verstrekt,
  5. indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze periode vast te stellen
  6. Het bestaan van het recht om van ons de rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens te verlangen, of een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
  7. Het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  8. De beschikkbare informatie over de bron van de gegevens indien uw persoonsgegevens niet rechtsteeks bij u zijn ingezameld,
  9. of er al dan niet sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, en zo ja, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede over de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.
  10. indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, informatie over de passende waarborgen die de AVG in verband met die doorgifte vereist.